Impres­sum

Ver­ant­wort­lich für den Inhalt die­ser Website:

Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Wes­ter­stra­ße 22–24
D‑25336 Elms­horn

Tele­fon: 04121–6480
Fax: 04121–6639
E‑Mail: kontakt(at)palmin.de
Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richt Pin­ne­berg, HRB 1793
Sitz: Elms­horn
Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes: Dr. Chris­ti­an Diek­mann
Per­sön­lich haf­ten­de Gesell­schaf­te­rin: Kölln Indus­trie- und Han­dels­ge­sell­schaft mbH, Elms­horn, Amts­ge­richt Pin­ne­berg, HRB 100 EL, ver­tre­ten durch ihre Geschäfts­füh­rer Dr. Frie­de­ri­ke Drift­mann, Björn Schulz, Man­fred Von­dran
UST.-ID: DE 812 628 396

Umset­zung der Web­site:
Kon­zept & Design: thjnk AG
tech­ni­sche Umset­zung: wyn digi­tal GmbH

Daten­schutz­be­auf­trag­te

Kers­tin Lan­ge
c/o Vater Solu­ti­on GmbH
Bosch­stra­ße 5
24118 Kiel

E‑Mail: datenschutz@peterkoelln.de

Hin­weis­ge­ber­sys­tem
Hier geht es zum Hin­weis­ge­ber­sys­tem von Peter Kölln